forest-fire-high-res.jpg

Wat is ecocide?

ECOCIDE is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – wijdverspreide, ernstige of langdurige schade aan de natuur.

Het Internationaal Strafhof vervolgt genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en daden van agressie.  Ecocide kan de vijfde internationale misdaad worden. Een Onafhankelijk Panel van Internationale Experts voor het wijzigen van de Statuten van Rome inzake het Internationaal Strafhof stelde in juni 2021 een juridische definitie voor: 

 

"het verrichten van onrechtmatige of moedwillige handelingen met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans bestaat dat ernstige alsmede omvangrijke dan wel langdurige schade aan het milieu wordt toegebracht door deze handelingen."

"moedwillig”: met roekeloze onverschilligheid voor schade die duidelijk buitensporig zou zijn in verhouding tot de te verwachten maatschappelijke en economische voordelen; 

ernstig”: schade die een bijzonder ernstige negatieve verandering, verstoring of nadeel aan enigerlei onderdeel van het milieu behelst, met inbegrip van ernstige effecten op het menselijk leven dan wel natuurlijke, culturele of economische hulpbronnen;   

omvangrijk”: schade die zich uitstrekt tot buiten een beperkt geografisch gebied, die staatsgrenzen overschrijdt, of die wordt geleden door een volledig ecosysteem of soort dan wel een groot aantal mensen; 

langdurig”: schade die onomkeerbaar is of die niet binnen redelijke tijd langs natuurlijke weg kan worden hersteld;

 

milieu” de aarde, haar biosfeer, criosfeer, lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer alsmede de kosmische ruimte. 

Hieronder enkele voorbeelden die door een wetgeving voor ecocide kunnen worden aangepakt:

OCEAANVERVUILING

Screenshot 2021-05-25 at 10.52.57.png

 

Industriële visserij

Praktijken als diepzee sleepnettenvisserij die complete ecosystemen verwoesten door het baggeren van de oceaanbodem, en overbevissing met als gevolg een enorm verlies aan biodiversiteit.

Screenshot 2021-05-25 at 10.53.03.png

Olielekken

Talloze voorbeelden van rampen, waarvan de ergste de Deepwater Horizon in 2010 die een oliedrab veroorzaakte over een oppervlakte van meer dan 140.000 vierkante km met een geschatte 1.770 km aan verontreinigde kustlijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.53.09.png

Plasticvervuiling

Productie, transport en afval van de plasticindustrieën spelen een grote rol in de alles doordringende ‘plasticsoep’.

Screenshot 2021-05-25 at 10.53.22.png

Diepzeemijnbouw

Deze jonge mijnindustrie leidt nu al tot de roep om een moratorium, vanwege de desastreuze gevolgen van de verstoring en vervuiling in de Stille Oceaan.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.07.png

Onttrekking van mineralen uit de bodem.

Koper, ijzererts en goud mijnindustrieën

LAND & WATER VERONTREINIGING

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.25.png

Olie lekken

De rivierdelta van de Niger lijdt al tientallen jaren onder aanhoudende olielekkages door olieboormaatschappijen en is nog steeds één van de meest verontreinigde gebieden op Aarde.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.32.png

Mijnen

Van goud delving…

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.38.png

… tot bergtop verwijdering. De mijnindustrie in al zijn varianten is recordhouder wat betreft ernstige land -en watervervuiling.

Teerzanden

De Athabasca teerzanden in Canada, vormen ‘s werelds grootste gebied van teerzandoliewinning, met catastrofale gevolgen voor flora en fauna en inheemse grond. Ze laten diepe littekens achter in het landschap die zelfs vanuit de ruimte zichtbaar zijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.46.png
Screenshot 2021-05-25 at 10.57.51.png

Schaliegas winning

De giftige effecten van deze onconventionele manier van olie -en gaswinning zijn uitgebreid gedocumenteerd en hebben opeenstapelende gevolgen.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.57.png

Textiel chemicaliën

De textielindustrie heeft een zeer vervuilende impact. Giftige chemicaliën die bij het verven worden gebruikt, worden via het afvalwater geloosd.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.03.png

Landbouwgif

Bodems,

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.09.png

Riviernetwerken,

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.15.png

en insectenpopulaties worden allemaal ernstig bedreigd door de industriële landbouw vanwege de toepassing van gif en monocultuur.

ONTBOSSING

De grootste bedreiging voor zowel de biodiversiteit als voor het klimaat is ontbossing. Vooral het verdwijnen van tropische regenwouden, die de rijkste ecosystemen herbergen en die het klimaat van de hele planeet regelen.  

Screenshot 2021-05-25 at 10.56.54.png

Industriële veehouderij

Veeteelt voor de productie van rundvlees is oorzaak nummer 1 van de ontbossing van het Amazonewoud…

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.01.png

… samen met grootschalige sojaplantages ten behoeve van voedselvoorziening voor de industriële veehouderij.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.13.png

… en olieboringen dragen allemaal bij aan ontbossing, en vergiftiging van landschappen en rivierbekkens.

Screenshot 2021-05-25 at 10.57.19.png

Palmolie en houtproductie (monoculturen)

Dit zijn de voornaamste oorzaken van ontbossing in Indonesië en Maleisië.

LUCHTVERVUILING

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.20.png

Rampen en chemische wapens

Vele voorbeelden, waaronder die van de tragedie van
Bhopal in India, als het ergste beschouwd.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.26.png

… in verband met het gebruik van het chemische wapen Agent Orange werd het woord ‘ecocide’ voor het eerst bevestigd.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.31.png

Radioactieve besmetting

Kernrampen zoals in Tsjernobyl en Fukushima.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.36.png

…radioactieve besmetting door het testen …

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.42.png

… maar ook de olie industrie is recentelijk gebleken erbij betrokken te zijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.48.png

… maar ook de olie industrie is recentelijk gebleken erbij betrokken te zijn.

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.53.png

Industriële uitstoot

Ons klimaat - het allesoverkoepelende ecosysteem - kan alleen stabiel blijven als we bepaalde planetaire grenzen respecteren, dus de fossiele brandstof industrie…

Screenshot 2021-05-25 at 10.58.59.png

…landbouw

Screenshot 2021-05-26 at 23.30.17.png

…en beton industrie zijn hier allemaal bij betrokken in de productie fase.

Klimaat en ecologische noodsituaties zijn het resultaat van vele jaren van dit soort schadelijke industriële activiteiten. Het grootste deel van de risico's zijn al decennia lang bekend bij de bedrijven die er desondanks toch voor kiezen om deze praktijken voort te zetten. De verantwoordelijkheid ligt bij hen die beslissingen nemen aan de top van industrie, financiën en overheid.

Als burgers kunnen en moeten we verantwoordelijkheid nemen voor wat we eten en kopen, maar gewone burgers nemen die beslissingen over investeringen en beleid op hoog niveau niet. Gewone burgers kunnen daarom niet de schuld krijgen van ecocide.

Maar we kunnen wél helpen om het te stoppen. Ontdek nu… hoe we dat doen.

Tekst  Stop Ecocide International