Atomium_Style.html.jpg

België en de erkenning van de misdaad 

 van ecocide

In oktober 2020 beloofde de Belgische regering in haar regeerakkoord om diplomatieke actie te ondernemen om een einde te maken aan 'ecocide' en om experts te raadplegen over de opname van ecocide in het Belgisch recht. . 

In December 2020 pleitte Sophie Wilmès als Plaatsvervangend Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken op de 19e Algemene Vergadering van het Internationaal Strafhof om aandacht van de lidstaten voor een nieuwe internationale misdaad 'ecocide'.

In juli 2021 werd een ontwerpresolutie bij het federaal Parlement ingediend om ecocide op te nemen in het Belgisch Strafwetboek. Met de erkenning van ecocide als misdaad in het Belgisch strafrecht zou België een voorloper zijn in Europa.

In november 2021, heeft de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Belgisch federaal parlement een ontwerpresolutie goedgekeurd met de vraag om ecocide als misdaad op te nemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en in het Belgisch Strafwetboek.

Op 1 december 2021, hebben Belgische parlementsleden een wetsvoorstel ingediend om het begrip ecocide op te nemen in het Belgische wetboek van strafrecht.

Op 2 december 2021, keurde het voltallige federaal parlement de tekst van november goed met grote meerderheid van 96 tegen 39.


Het gaat hier om een belangrijk mandaat aan de Belgische federale regering om diplomatiek actie te ondernemen om de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof uit te breiden met ecocide. Dan kan ecocide als internationale misdaad vervolgd worden, net zoals de andere vier misdaden tegen de vrede: genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en daden van agressie. Elke van de 123 lidstaten kan een amendement indienen. En het Statuut wordt gewijzigd als 82 lidstaten het amendement goedkeuren.

België is hiermee een van de eerste landen in Europa dat parlementaire steun krijgt voor de internationale strafbaarstelling van ecocide. België kan nu voluit het voortouw nemen en een coalitie vormen met andere landen die ecocide steunen, en eventueel zelf het voorstel indienen.   

 

Wat de opneming van ecocide in het Belgische wetboek van strafrecht betreft, heeft België in zijn regeerakkoord voorzien in de opneming van ecocide in zijn wetboek van strafrecht.

Een comité van deskundigen, ingesteld door de minister van Justitie, heeft zijn advies op 14 mei 2022 gepubliceerd.

 
 

Op 14 mei 2022 publiceerde Le Journal des Tribunaux het advies van de expertencommissie voor de hervorming van het Belgisch Strafrecht over de opname van een ecocide als misdaad in de Strafwet. 

 

Volgens de expertencommissie rechtvaardigt de ernst van de schade aan de natuur de opname van een internationaal misdaad ecocide in het herziene Strafwetboek. 

 

De voorgestelde definitie van de misdaad ecocide is sterk geïnspireerd op die voorgesteld door de Commissie van Onafhankelijke Experten in juni 2021. 

Hier is de definitie die ze bieden: 

De misdaad ecocide bestaat uit het opzettelijk plegen, door handelen of nalaten, van onwettige of willekeurige handelingen die ernstige, wijdverbreide en langdurige schade aan het milieu veroorzaken of kunnen veroorzaken, in de wetenschap dat er een reële kans bestaat dat deze handelingen dergelijke schade veroorzaken.

De commissie suggereert dat de schade aan het milieu ernstig, wijdverbreid EN langdurig moet zijn.

Ze stelt dat het aan beleidsmakers is om te beslissen of ze een brede toepassing van het misdaad ecocide willen of een meer beperkte.

 

De commissie geeft aan dat een algemene intentie voldoende is (handelingen die schade veroorzaken moeten opzettelijk zijn). Specifieke opzet (de bedoeling om schade te berokkenen) is niet vereist.  

De commissie geeft aan dat gedrag dat bestaat uit een het (ernstig) ontbreken van vooruitziendheid of voorzorgsmaatregelen niet lijkt te kwalificeren als de misdaad ecocide.  

End Ecocide Belgium verwelkomt het werk van de Belgische Expertencommissie voor de opname van ecocide in het Belgisch Strafwetboek. 

 

Hoewel we graag een nog ambitieuzere definitie van ecocide zouden zien (ernstige, wijdverbreide of langdurige schade, in tegenstelling tot ernstige, wijdverbreide en langdurige schade), zijn we tevreden met het voorstel van de Commissie omdat de definitie sterk is geïnspireerd door het werk van de groep van onafhankelijke internationale deskundigen , gepresenteerd in juni 2021.

 

Wij beschouwen ecocide misdaden als :